WiFi omrežja

WiFi omrežja in dostopovne točke smo postavili v več kot 20 občinah.Občani imajo brezplačen dostop do  interneta ter inovativnih digitalnih servisov: eGOV, eZDRAVJE, eTURIZEM,…WiFi4EU