Splošni pogoji
Določila splošnih pogojev T.R.I.,d.o.o. se uporabljajo za vse pogodbe o nakupu opreme in naročil storitev, sklenjenih med podjetjem T.R.I.,d.o.o., Gasilska cesta 2, 3202 Ljubečna in pogodbeno stranko, ki je fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju naročnik). Določila pogojev poslovanja T.R.I., d.o.o. so povezana z vzdrževanjem, s T.R.I., d.o.o.om in popravili vseh oblik tehničnega blaga, naprav, strojev in drugih predmetov (v nadaljevanju izdelek), za katere je bila sklenjena pogodba o prodaji, pogodba o opravljanju ali naročila storitev. S podpisom prejemnice na T.R.I., d.o.o. naročnik soglaša s splošnimi pogoji T.R.I., d.o.o.:

1. Naročnik je seznanjen s cenikom storitev in nadomestnega blaga, ki jih T.R.I., d.o.o. nudi. Cenik je objavljen na ponudbi, s katerim je naročnik seznanjen ob prodaji izdelka in storitve.
2. Opravljene storitve in nadomestni deli na izdelku se obračunajo po veljavnem ceniku.
3. T.R.I., d.o.o. prevzame vse zamenjane nadomestne dele izdelka, razen, če je dogovorjeno drugače.
4. Naročnik bo plačal opravljeno storitev ob prevzemu izdelka, razen ,če ni drugače določeno s pogodbo ali drugim ustreznim dokumentom.
5. T.R.I., d.o.o. bo o naknadno ugotovljenih napakah pri naročniku obvestil pisno preko e-pošte ali ali sms sporočila na telefonsko številko. Naročnik bo obveščen o vrsti napake, o vrsti storitve (plačljiva ali neplačljiva storitev) ter o strošku odprave napake. Šele po prejemu pisnega soglasja s strani naročnika, bo T.R.I., d.o.o. odpravil naknadno odkrite napake.
6. T.R.I., d.o.o. bo popravljeno napravo zadržal do plačila vseh zapadlih obveznosti s strani naročnika. T.R.I., d.o.o. bo naročnika trikrat, v časovnem razmiku enega meseca, pisno obvestil preko e-pošte ali sms sporočila na telefonsko številko, da je izdelek pripravljen za prevzem, in ga hkrati opozoril, da v kolikor popravljenega izdelka ne bo prevzel v roku treh mesecev od zadnjega pisnega obvestila, si T.R.I., d.o.o. pridržuje pravico, da naprava postane njegova last in si z napravo pokrije nastale stroške. Z drugim opozorilom za prevzem popravljene naprave si T.R.I., d.o.o. pridržuje pravico zaračunati dnevno ležarino za izdelek, ki se obračuna po veljavnem ceniku.
7. T.R.I., d.o.o. ne odgovarja za izgubo dodatkov, kot so npr. SIM kartice, pomnilniške kartice, mediji itd, zato naročnike prosimo za odstranitev le teh, pred oddajo na T.R.I., d.o.o..
8. T.R.I., d.o.o. ne odgovarja za izgubo podatkov na diskih in ostalih medijih.
9. Naročnik uveljavlja garancijski zahtevek s potrjenim garancijskim listom.
10. Popravilo, konfiguracija in namestitev programske opreme so predmet garancijskih popravil in se naročniku ne obračunajo po veljavnem ceniku.
11. T.R.I., d.o.o. naročniku zagotavlja zaupnost podatkov.

S podpisom delavnega naloga naročnik potrjuje pravilnost kontaktnih podatkov (ime in priimek (podjetje), naslov, e-pošta in telefonska številka). Pisno soglasje naročnika velja kot potrdilo naročila, dobave, potnih stroškov, poštnine in opravljenega dela po delovnem nalogu.

Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti info@tri.si ali po klasični pošti na naslov:
T.R.I., d.o.o. Gasilska cesta 2, 3202 Ljubečna.
Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejel, sporočiti uporabniku oz. kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga ves čas obveščati o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V primeru, da spora stranki ne uspeta rešiti sporazumno, spor rešujejo pred pristojnim sodiščem.

Opozorilo po ZIsRPS
Računalniški T.R.I., d.o.o. T.R.I., d.o.o. obiskovalce spletne strani ter potencialne in že obstoječe stranke, ki imajo status potrošnika v smislu prvega odstavka 4. člena ZIsRPS, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena ZIsRPS obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko začne v skladu s tem zakonom, kar pomeni, da se morebitni spori, v primeru, da jih stranki ne uspeta rešiti sporazumno, rešujejo pred pristojnim sodiščem.

V Ljubečni, dne 26.2 2018
Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 041 876969 ali pošljite e-sporočilo na info@tri.si in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.